Verslagen

Notulen gemeenteavond in Ritthem op 8 mei 2018
Er zijn 26 mensen aanwezig, inclusief de kerkenraad en Ds. Handschin.John de Pagter heet ons allen van harte welkom. De agenda van de avond wordt doorgenomen.Kees Simons opent de avond met een Bijbeltekst uit Johannes 15:13 en gebed.Peter Osté leest namens de beroepingscommissie het eindverslag voor. Deze brief is samen met Nieuwland opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de commissie zijn werk heeft gedaan in de gehele beroepingsperiode.Hierna volgt de stemming tot het beroepen van Pascal Handschin. Bij deze telling is Pascal niet aanwezig. De stemmen worden ter plaatse geteld. De uitslag is 25 stemmen voor beroeping en 0 tegen stemmen. Na de stemming komt Pascal terug in de consistorie en wordt de uitslag medegedeeld. Pascal bedankt voor de unanieme steun.Pascal vertelt wat persoonlijke punten over zichzelf en de manier waarop hij hier bij beide gemeentes terecht is gekomen.Peter geeft een toelichting namens de kerkrentmeesters over de jaarrekening 2017. Vanuit de gemeente komen geen vragen.Peter vraagt of er vrijwilligers zijn die willen helpen om de kerk in de zomervakantie open te houden + het ophalen van de Solidariteitskas. Enkele mensen geven zich op.Er wordt gevraagd aan de gemeente naar de gezamenlijke website. Er komen geen reacties op.Nel Osté geeft een toelichting namens de diaconie over de jaarrekening 2017. Vanuit de gemeente komen er geen vragen. Voor de kascommissie 2019 staan nu Elvira Wondergem en dhr. Bos op.Enkele mededelingen:

3 juni zal de intrededienst van Pascal Handschin zijn in Nieuwland om 14.30 uur.

Er zal volgend jaar weer een schooldienst in Nieuwland zijn. Er zal dan dit keer ook op dezelfde tijd een kerkdienst in Ritthem zijn.

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd of de predikant nu bedenktijd heeft nu de stemming geweest is. Officieel is dat voor 3 weken mogelijk. Er wordt ook gevraagd naar de pastorie op Nieuwland. John geeft aan dat Pascal hier niet in gaat wonen.

Kees sluit de avond af met het gezamenlijk laten zingen van lied 416 en wenst ons allen wel thuis.

 

Verslag ledenvergadering Nieuw- en Sint Joosland op 8 mei 2018
1)Opening 
Jan Zwemer leest enkele Bijbelgedeelten die betrekking hebben op roeping en vrijheid. Die thema’s zijn actueel vanwege het beroepingswerk en de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Na de schriftlezingen gaat Jan voor in gebed.

2)College van kerkrentmeesters
Patrick Willeboer geeft een toelichting op de begroting voor 2018 en de jaarrekening over 2017 van het College van Kerkrentmeesters.  Hij vertelt dat voorbereidingen worden getroffen voor het verkopen van de pastorie. Deze zal immers niet worden bewoond door de predikant. Bovendien stijgen de onderhoudskosten. De vergadering gaat akkoord met de cijfers en het gevoerde beleid.

3)College van diakenen
Adrie Janse licht begroting en jaarrekening toe van het College van Diakenen. Hij vertelt over de Kerstmisgift aan kansarme gezinnen binnen de burgerlijke gemeente Middelburg en over het project Sta op Zorg dat samen met de diakenen van Ritthem wordt gesteund als jaarproject. De leden gaan akkoord met de cijfers en het gevoerde beleid.

4)Beroepingswerk
Christiaan van Mourik legt als voorzitter van de commissie verantwoording af over het beroepingswerk. Na een boeiende zoektocht vol mogelijkheden en onmogelijkheden kwam de commissie tot het unanieme advies om een beroep uit te brengen op Pascal Handschin.  Alle aanwezige 27 stemgerechtigde leden scharen zich na de uitleg van Christiaan achter het voorstel om hem te beroepen.

5)Rondvraag
Op de suggestie van Annie Rentmeester of het mogelijk is om ook in Nieuwland kinderen de Paaskaars aan te laten steken antwoordt Wim Staat dat de kerkenraad daar niet voor voelt. Dat komt omdat eventuele voordelen niet opwegen tegen praktische bezwaren.Toos Jeras vraagt om erop toe te zien dat voorgangers hun preek houden vanaf de kansel. Daarop wordt geantwoord dat dit inderdaad de algemene regel is. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoogtevrees. Om die reden is het mogelijk dat een voorganger liever beneden blijft staan.

6)Taakverdeling kerkenraad
Wim Staat licht de nieuwe taakverdeling  toe.

7)Ontmoeting met beoogde predikant
Nadat Pascal Handschin is gearriveerd is er een korte gedachtewisseling tussen hem en de aanwezige gemeenteleden.

8)Sluiting Wim Staat sluit de vergadering

Dienen als Petrus

Je behoeft niet bijzonder vroom en/of braaf te zijn om als ambtsdrager te kunnen dienen in de kerk. Dat was de centrale boodschap van de bijzonder toepasselijke preek die dominee Leo Woltering zondag 15 april hield tijdens de dienst waarin afscheid werd genomen van ouderling-kerkrentmeester Jan Osté en vier leden werden (her)bevestigd als kerkenraadslid.Jezus koos uitgerekend Petrus uit om zijn kudde te hoeden. Petrus! De man die Hem kort tevoren had verloochend! Het lijkt onbegrijpelijk, maar dominee Woltering legde uit dat juist Petrus wist wat het was om van genade te leven, van vergeving dus.Na vele jaren trouwe dienst werd allereerst JanOsté uitgezwaaid.  Dat gebeurde door een kort afscheidswoord, dat werd afgesloten met een gebed. Vanaf deze plaats Jan ook een welgemeend woord van dank. Je was een vaste waarde als ouderling-kerkrentmeester van Ritthem en als deelnemer van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering , je kunt rustig zeggen een steunpilaar. Ook al zul je zelf deze roem wegwuiven, we zullen je missen in ons midden. Het ga je goed, samen met Lien en alle anderen die je lief en dierbaar zijn.Hierna volgde de (her)bevestiging van vier leden van de Nieuwlandse kerkenraad. Nadat de predikant de opdracht aan de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen had voorgelezen,vroeg hij Patrick Willeboer en Elizabeth de Haan- Roelse om naar voren te komen. Patrick werd vervolgens herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij knoopt er gelukkig een nieuwe termijn aan vast.Na een rustperiode neemt ook Elizabeth weer zitting in de kerkenraad, zij het in een andere functie dan vroeger. Zij is ouderling met een bijzondere opdracht. Elizabeth wordt namelijk scriba van de nieuw te vormen classis voor Zeeland en enkele Zuid-Hollandse Eilanden, die waarschijnlijk de naam ‘Delta’ krijgt.Vervolgens was het tijd voor het aantreden van twee nieuwe ambtsdragers. Het is heel verheugend dat Dita Mulder-Tempelman werd bevestigd tot diaken en Arjen Westeneng tot ouderling-kerkrentmeester. Hartelijk welkom!Het stemt tot dankbaarheid dat voor het eerst sinds jaren alle colleges in Nieuwland weer volledig zijn bezet. Tegelijkertijd is het natuurlijk jammer dat dit in Ritthem niet het geval is. Ik spreek de hoop uit dat we desalniettemin de komende jaren eendrachtig bijeen zullen zijn zoals de discipelen in Handelingen 2. Dat we in afhankelijkheid van Gods goede geest in vreugde als kerkenraden ons werk zullen doen in beide gemeenten.We hebben een warme kerkdienst beleefd, die ook in een hele opgewekte sfeer verliep. Dat laatste kwam niet in het minst door de humoristische manier waarop het kindermoment werd verzorgd. Hartelijk dank daarvoor. Ook voor de muziek trouwens, want door het orgelspel van Tim Bouwsma was het prettig zingen geblazen.Klik hier voor beluisteren dienst.Wim Staat

Bethlehem ligt in Nieuwland

Nieuwland werd maandag 18 december 2017 Nieuw-Bethlehem. Het dorp kreeg een invasie van buitenlanders te verwerken, waaronder nette burgers, maar ook flink wat vagebonden.

Het begon allemaal aan de van Akenstraat, waar een Romeinse soldaat het publiek gelastte zich te laten inschrijven bij het bevolkingsregister. Een echte lefgozer was het, dat wel, maar omdat hij een bevel had van keizer Augustus, gingen we toch maar op weg.

We kwamen langs prachtig versierde huizen

Vlak bij dit huis en de molen lagen de velden van Efratha

Daar hadden ze zojuist de schaapjes geteld!

De route bracht ons nu bij Jozef, die in zijn werkplaats nog wat karweitjes verrichtte alvorens naar Bethlehem te trekken.

Eenmaal aangekomen in Bethlehem wachtte een koude douche; nergens slaapplaatsen meer

Ik zei toch: Ik heb geen plek!!!

Intussen bij de afdeling inschrijvingen van het bevolkingsregister

Drie exotische wijzen zagen een ster: een teken van een Koningskind!

En nu snel ervandoor met mirre, wierook en goud!

Vlakbij Bethlehem werden we vergast op een buitenoptreden van plaatselijke muzikanten!

En weer een eindje verder wachtte een engel van de Heer

Gelukkig waren er enkele potige herders beschikbaar om de orde te bewaren

En eindelijk kwamen we bij de stal waar Maria en Jozef geboortekaartjes uitdelen

Daarna wilden we uitblazen in de kerk, waar het zondag al zo druk was. Nu was het nog gekker!

 

Lichtjestocht
Bovenstaand verslag is van de eerste Lichtjestocht van Basisschool De Lonneboot in samenwerking met de Protestantse Gemeente. Voor herhaling vatbaar, dat is duidelijk!

In de kerk waren hapjes en drankjes te koop en door de leerlingen gemaakte kerststukjes. Bovendien kon er geld worden gedoneerd voor de Sophia Meetbus, een actie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Voor sommige kinderen is het door ernstige beperkingen niet mogelijk om het ziekenhuis te bezoeken. Ook zijn sommige kinderen angstig voor het ziekenhuis. De Sophia Meetbus is een mobiel onderzoekslaboratorium waarmee kinderen aan huis kunnen worden onderzocht, in hun eigen vertrouwde omgeving. De opbrengst bedroeg €645,15!​

 

Snoezelen met Maria

De redactie ontving van Ina Hoebeke onderstaand verslag van de snoezelviering die dinsdag 19 december 2017 is gehouden in de kerk van Nieuwland. Ook de foto’s zijn door haar gemaakt. Hieronder het verslag:

,,Vanmiddag was de Kerst-snoezelviering in de kerk in Nieuw- en Sint Joosland. De mensen die overdag in de oude Rabobank vertoeven als dagbestedingsgroep van Arduin kwamen naar de kerk die al warm en gezellig was gemaakt. Het orgel werd bespeeld door Bauke de Haan en de piano en gitaar door Ina Hoebeke.

Samen met begeleiders, familie, en leden van de kerk konden onze gasten genieten van kerstliederen en kerstfiguren: Maria, baby Jezus, enkele engelen, een groepje herders met ieder een schaap om op te passen, ( er speelden ook cliënten mee!), voor iedere cliënt een heus tingelbelletje…. Het was echt feest!

De snoezelelementen waren er zeker: Voelen en ruiken aan het stro in het kribbetje, schaapjes aaien, met hun belletjes klingelen, zingen, meedeinen….Het was een mooie middag. Aan het einde kregen alle gasten nog een presentje mee en wensten we elkaar fijne feestdagen. Dag! Tot de volgende keer!”

Impressie Wintermarkt

Dank aan iedereen die meewerkte aan de Wintermarkt.

Eveneens dank aan de bezoekers uit het dorp, Ritthem, Arnemuiden en andere plaatsen.

Hieronder een foto-impressie

Uitzoeken maar!

Snertstalletje

Wie richt het beste?

Gooi een munt in het glaasje en win een taart!

Was het koud of was het warm?

Schilderij Govert Flinck

Het kerstfeest voor 55-plussers in de kerk van Nieuwland is geslaagd te noemen. Dertig mensen namen er op dinsdag 12 december aan deel. Zoals altijd waren er ook nu ook diverse mensen van andere kerkgemeenten aanwezig.

De bijeenkomst werd begonnen met het zingen van Nu zijt wellekome. Daarna volgde gebed. Daarin kwam ook het tragische ongeluk aan de orde dat zich  ’s morgens had voorgedaan bij Ritthem. Twee kinderen kwamen om. Ook werd gebeden voor de mensen die door ziekten of andere oorzaken tegen hun zin niet aanwezig konden zijn.

Vervolgens werd in alle rust gegeten van salade, broodjes en fruit toe. Met dank aan Wilma, Heleen en Ina. Er was ruim de tijd voor onderlinge gesprekken.

Ina Hoebeke zong na het afruimen van de maaltijd onder begeleiding van keyboard het lied ‘Licht in de nacht, een ster schijnt in de wolken’. Dat is de bewerking in de bundel Opwekking van het beroemde ‘Minuit Chrétien’.  Daarna was er  samenzang: De herdertjes lagen bij nachte.

Kerststal in het portaal

Nadat mevrouw J. van Eenennaam het kerstevangelie voorlas uit Lukas 2, de verzen 1 tm 18, sprak ondergetekende over het thema ‘Is Christus in de winter geboren of in de zomer?’ We denken vaak dat het ’s winters gebeurde. Dat komt doordat we Kerstmis vieren in december en er allerlei kerstkaarten en schilderijen zijn die winterse omstandigheden doen vermoeden. ‘Denk ook aan liederen als ‘Midden in de winternacht ging de hemel open’, ‘De witte vlokjes zweven’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem kwamen’. In het laatste gaat het over sneeuw, hagel en de rijm die op de daken lag. In Vlaanderen wordt zelfs gezongen: ‘de Schelde was toevervrozen’ (ja, dat woord staat er echt).

In de toespraak kwam ook aan de orde dat de geboorteplek Bethlehem heel bijzonder is. Hier kwamen de pelgrims lammeren kopen, die ze als offer gebruikten bij het bezoek aan de tempel in Jeruzalem. Jezus kwam uitgerekend daar ter wereld. Ook hij ging naar Jeruzalem. De laatste keer als het Lam Gods. Oftewel: Zijn wieg was een kribbe, Zijn kroon was een kruis. Dat zongen we ook met het lied In Bethlehems stal, lag Christus de Heer,

Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met het gedicht U wordt door ons verwacht van Ina Hoebeke, die dat zelf voordroeg.

Na een pauze met heerlijke chocolaadjes werd het feest afgesloten. Dat gebeurde met het zingen van  het lied Heerlijk klonk het lied der Eng’len, het dankgebed door Ina Hoebeke en het lied Vervuld van uw zegen.

Opnieuw voor herhaling vatbaar.  Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

 

 

 

Presentatie, quiz en warm buffet

Hoede en petten en damescorsetten

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – De bijeenkomst voor 55+’ers in de kerk van Nieuwland is heel geanimeerd verlopen. Dat kwam door het bijzondere programma en het kostelijke eten.

Om met het eerste te beginnen, na een welkomstwoord door ouderling Corry van Waarde en  koffie kreeg Rina Cevaal het woord. Zij geeft presentaties voor Stichting Feest van Herkenning  Deze organisatie is goed in het delen van herinneringen. Op de website van de Stichting staat daarover: ,, Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest…. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare ‘souvenirs’ met leeftijdgenoten geeft positieve energie. Ook uw verhalen horen wij graag!”

Deze eigen aanbeveling was niets te veel gezegd. De organisatie werkt met koffers. Rina had een koffer meegebracht over het onderwerp De Winkel van Sinkel. Diverse aanwezigen bleken nog het rijmpje van deze nering te kennen: ,, In de Winkel van Sinkel is alles te koop: potten en pannen, mosterd en stroop, hoeden en petten, ook damescorsetten, drop om te snoepen en pillen om te poepen.”

Alle in het gedichtje opgesomde artikelen kwamen voorbij, naast diverse andere spullen zoals Sunlight zeep, koffiestroop, een koffiemaatje, bretels en nog veel meer, waaronder de herbruikbare flesjes eau de cologne. Vroeger kon je die zowel bij Vroom & Dreesmann als bij drogisterijen bij laten vullen. Het was kortom inderdaad een feest van herkenning. Rina kreeg bloemen uitgereikt als dank voor deze presentatie.

Na een korte pauze stortten we ons op een hele pittige quiz, gepresenteerd door Janny van Melle. Het was een cryptische puzzel van 32 vragen over bloemennamen. Welke bloem hoort bijvoorbeeld bij de beker van de eerste priester van het volk Israël? Welke bloem hoort bij een muziekinstrument uit Zuid-Afrika? De antwoorden zet ik er natuurlijk niet bij. Uiteindelijk kwam er een winnende ploeg uit de bus met slechts vier fouten! Het was een echte hersenbreker. Voor herhaling vatbaar Janny!

Na een drankje was het tijd voor de afsluitende buffetmaaltijd. Je kon je bord vol scheppen met hutspot, andijviestamppot veldsla met spekjes (en worst) en rijst met goulash. Crina Baas, Ingrid Jacobse, Nel Kamp, Thea Mulder, Lien Osté en Corry van Waarde waren verantwoordelijk voor het bereiden en/of serveren. Kees Simons was verantwoordelijk voor het toetje: hangop! Uit de eetlust van de aanwezige senioren was goed te af te meten dat het bijzonder smakelijk was. Hier moet ook nog even vermeld dat Corrie Reijnhoudt vier cakes had gebakken voor bij de koffie.

Na het dankwoord werd een zegen uitgesproken en ging iedereen voldaan naar huis. Nu graag dinsdag 12 december in de agenda zetten. Dan begint om 18.00 uur in de kerk van Nieuwland de kerstbijeenkomst voor 55 plussers (inloop vanaf 17.30 uur). Daar bent u van harte voor uitgenodigd.

WS

 

Voedselbank en Mattheüs

Notenoogst van eigen boom (15 kilo) voor de Voedselbank!

11 november. Dan is het Sint Maarten, de heiligendag van op 11 november* 397 in Frankrijk overleden Martinus van Tours. Die wordt nog altijd herdacht omwille van het feit dat hij de helft van zijn jas aan een bedelaar gaf. De hele jas weggeven kon niet, omdat de helft ervan Romeins staatseigendom was. Niettemin wordt zijn daad gezien in het licht

van wat er staat in vers 36 van Mattheüs 25: Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.

In vers 35 gaat het over het voeden van mensen die honger lijden. Dus was het heel toepasselijk dat onze kerken zaterdag 11 november open stonden. Je kon er etenswaren afgeven voor de Voedselbank. Ook kleding was welkom. Die gaat naar de Kledingbank.

 

Deel van de opbrengst in Ritthem

Hierbij enkele foto’s van de actie. Wie alsnog iets wil bijdragen kan altijd nog wat storten.

Diaconie Ritthem NL60RABO0349324700

Diaconie Nieuw- en Sint Joosland NL66RABO0303852143

*Het is natuurlijk geen toeval dat de Dag van de Mantelzorg op 10 november valt. Precies één dag dus voor die van de mantelzorger uit de Middeleeuwen.

Mag ik me even voorstellen?

Bovenstaande kop was de titel van de dienst die zondag 5 november in Ritthem is gehouden door de Commissie Bijzondere Diensten. Het was een dienst in opgewekte sfeer, waaraan  mensen van alle generaties hun medewerking verleenden.

Na afloop bleek dat de opname via de gebruikelijke kanalen was mislukt. Gelukkig bleek het materiaal achteraf toch nog beschikbaar te zijn via wat er op een cassettebandje was opgenomen. De kwaliteit is door omstandigheden wisselend, maar wie nog wat van de sfeer wil proeven tijdens deze dienst kan dat alsnog doen door hier te klikken.

Orde van dienst: Psalm 71 : 1, 11 en 13. Bemoediging en groet. Zingen Psalm 139:14. Gebed. Zingen Psalm 139:10 en 11. Sketch. Lied soliste Ina Hoebeke. Hemelhoog is uw liefde. Filmpje Zacheus.  (Let op stilte in opname van ruim 1 minuut). Lezing Lucas 19: 1 t/m 10. Zingen lied 647: 1 en 2. Lezing Ps 139. Zingen lied 647: 3 en 4. Intermezzo: lied. Overdenking over Psalm 139. Zingen: Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Kinderen komen terug en zingen lied. Dankgebed en voorbeden. Collecten. Zingen  Zegen.

Het druppelt regen en bezoekers op Monumentendag

Zaterdagmorgen 9 september 2017. Het is vandaag Open Monumentendag. Wanneer ik om 8 uur ontwaak hoost het buiten nog net zo hard als de 24 uur daarvoor. Je zou voor minder in je bed blijven liggen…. Om kwart voor elf ben ik toch onderweg naar de bibliotheek in Middelburg. Aan de hemel nog steeds veel wolken, maar het is droog. De buienradar meldt dat het rond 11.30 uur nog een poosje mis zal gaan, maar ik speculeer erop dat het mee zal vallen. Onderweg op Arnestein pronkt een kip met haar kuikens.  Alsof ze zegt: ,,Hebben ze dan geen mooie veren? Of staat u de kleur niet aan.” Monumentjes van de schepping, dat zijn het.

Na het bibliotheekbezoek nog even een boodschap aan de Lange Delft. Dan blijkt dat het helemaal niet meevalt. Om. 11.35 uur begint het te druppen. Het is de prelude op een nieuwe wolkbreuk. Ik duik bij de Italiaan tegenover de Gasthuiskerk binnen voor een warme espresso.

Na  2 bakjes (1,50 per stuk, zo weinig betaal je zelden) van dit heerlijke vocht drupt het buiten nog steeds. Dus ga ik maar even de Gasthuiskerk binnen. Daar zie ik diverse oude bekenden. De sfeer is er opgewekt, mede door de orgelmuziek. De kerk doet mee aan de actie Kerkproeverij: bedoeld om niet-gelovigen over de drempel te krijgen. Dat laatste lukt altijd goed in deze kerk. Dat komt natuurlijk ook door de ligging aan de Lange Delft, waar het vrijwel het hele jaar wemelt van toeristen en winkelend publiek uit de eigen omgeving.

Richard van Eenennaam

Na wat gesprekken stap ik weer op het rijwiel. Even voor Nieuwland begint het opnieuw te regenen. Ik stap even de Buiten Verwachting binnen. Vrijwillig molenaar Richard van Eenennaam heeft het wiekenkruis stilgezet toen het noodweer begon. Een logisch besluit, want je wilt er niet aan denken dat de wieken op hol slaan. Nu en dan komen er wat bezoekers naar dit Nieuwlandse Rijksmonument. Intussen knapt het weer verder op. Dus kunnen de wieken weer hun werk doen, na het losgooien van de vang.

Halverwege de middag fiets ik even naar Ritthem. Bij de kerk het spandoek met de tekst: ‘de kerk is open welkom’. Aan de kant van de dorpsstraat hangt er nog één, met het logo van Open Monumentendag.

Binnen ontvangt Nel Kodde de bezoekers, die zich ook hier maar mondjesmaat aandienen. Het was een paar weken eerder drukker. Toen kwamen er tijdens de ringrijderij op Ritthem bijna 70 mensen naar binnen. Maar Nel doet dit werk graag. Mensen ontvangen en hen vertellen over het kerkelijk leven.

Nel Kodde actief op Monumentendag

Na wat gepraat te hebben stap ik de orgelzolder op om de liederen te spelen die we zondag 10 september zullen zingen, wanneer dominee Jacolien de Lange uit Kamperland voorgaat. Het is een mooie liturgie, met als startlied Psalm 84 : 1 en 2: ,,Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer, hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom.”

Het blijft een prachtig intochtslied voor een zondagse kerkdienst. En juist ook mooi om op deze zaterdag te laten klinken. Intussen ontvangt Nel diverse bezoekers. Onder hen een echtpaar uit Friesland, dat in Oostkapelle vakantie viert. Er komen ook mensen uit Vlissingen de drempel over stappen. Zij hadden deze kerk ook nog nooit van binnen gezien.

Als het weer stil is geworden zingen Nel en ik nog een duet, met orgelbegeleiding, namelijk Lied 416 (Ga met God). Het klinkt mooi in deze serene middeleeuwse ruimte, waar het zonlicht vriendelijk door de ramen speelt.

WS

 

 

Een hartverwarmende ontmoeting

We beleefden als gemeenten op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 een hele fijne ontmoeting met leden van de Protestantse gemeente van Roeselare. Zij kwamen met onze oud-predikant Elly Bouman naar Walcheren en werden ondergebracht in gastgezinnen.

De Vlamingen kwamen met twee busjes deze kant op. Hoewel de chauffeurs verschillende routes reden kwamen ze wonderlijk genoeg op hetzelfde tijdstip aan bij de tolpoortjes in Borssele.

Na ontvangst op het erf van de boerderij van Piet en Marjolein de Visser aan de Binnendijk 5 gingen de Vlamingen naar de gastgezinnen. Vervolgens bezocht een deel het Polderhuis in Westkapelle, terwijl de rest aan het wandelen sloeg in De Manteling en op het strand. Ook de boulevard werd aangedaan en tot slot de kerk in Ritthem.

Daarna was het opnieuw verzamelen geblazen op boerderij De Visser. Behalve de Vlaamse gasten en de mensen die hen ontvingen, voegden zich nu ook tientallen gemeenteleden bij het gezelschap.

Na gebed was het smullen geblazen tijdens de barbecue. Het was goed van eten en drinken. Daar komt bij dat er heel veel met elkaar werd gesproken. De foto’s verhalen in welke sfeer dat ging.

De volgende morgen was het verzamelen geblazen in de kerk van Nieuwland. De 110 vellen liederen die Elly Bouman bij zich had waren niet genoeg om iedereen te voorzien. Dus deden mensen het samen met één exemplaar. Samen delen is vermenigvuldigen, oftewel de basis van christelijk rekenen.

Nadat er stoelen waren bijgezet, zowel naar achteren toe als ook in de gangpaden begon de kerkdienst. Na het aansteken van de Paaskaars las ouderling Corry van Waarde een gevoelvol gedicht voor over de binnenkomst in het Huis van de Heer.

Na stil gebed zette Tim Bouwsma een prachtig voorspel in van Psalm 33. Weldra zongen we daarvan massaal de verzen 1 en 2.

Dominee Bouman hield een preek over Jeremia 23, de verzen 33-40. Die boetrede van de profeet stond op het leesrooster. Elly bekende dat ze had overwogen om een op het eerste gezicht vrolijker thema te kiezen. Dat had zij, en zo kenden veel gemeenteleden haar ook weer terug als oud-predikant, natuurlijk toch niet gedaan…

Ja, je kunt iedereen naar de mond praten, zoals ook in Jeremia’s tijd valse profeten dat deden, terwijl er van alles mis ging in Israël. Jeremia verzuchtte: ,,Overal is ontrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn, Ieder vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht.’

Elly in reactie daarop: ,,Dat zijn woorden die een diepe nood uitdrukken. Waar zeker en vast ook vandaag mensen zich in herkennen. Zulke woorden raken je als je de echte verbondenheid mist. Als er geen liefde meer is en ieder zijn eigen belangen nastreeft”, aldus de dominee. Zij trok paralellen tussen het Israël van toen met het Europa van nu. En ook tussen dingen die misgaan en het niet rekenen met God.

Dan is het juist een troost dat er van die onheilsprofeten als Jeremia opstaan. Want is hun optreden nu juist niet een bewijs van Gods bemoeienis met deze wereld. Hij laat die profeten waarschuwen, keer terug tot mij en het zal je wel gaan!

Elly besloot haar preek met deze oproep: ,, God heeft het eerste Woord en Zijn roep wordt nog gehoord. Nog altijd, in België en in Nederland, in Roeselare en in Nieuwland en Ritthem En… overal in de wereld, in het verborgene of in het openbaar…

God heeft het eerste Woord en Hij heeft het laatste Woord.Hij spreekt niet alleen het eerste maar ook het laatste Woord over ons leven. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde…

Over de invloed van woorden gesproken, mensenwoorden hebben grote invloed in ons leven, maar dit Woord, Gods Woord gaat alle menselijke woorden te boven. Dit Woord is van het zijnde, van heel ons bestaan, oorsprong en doel en zin. Dit Woord is een bron van oneindige genade!

Laat dit Woord het eerste zijn in je leven, dan zal het ook het Laatste zijn! Amen.”

Na de dienst duurde het wel even voor Elly iedereen de hand had geschud, want er was veel stof tot praten. Ondertussen was de bar al open en gingen mensen aan de koffie en thee. Iedereen sprak ook nu met elkaar. Dat alles in een goede sfeer. In de sfeer van het goed hebben met elkaar, wie je ook bent. Samen gemeente zijn, dat was het, ook over de grenzen heen.

De ontmoeting werd afgesloten met een broodmaaltijd. Elly sloot deze af met een dankwoord en zo kwam er een einde aan een ontmoeting die we ons nog lang zullen heugen.

 

 

Eendrachtig zingen tot Gods eer

Veel mensen kwamen zaterdag 2 september de kerkdrempel over tijdens het dorpsfeest. Ze konden elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee, boeken kopen ten bate van de zending in Pakistan (ZWo-project Protestantse kerken Walcheren) en/of de beelden bekijken  van Nieuwland 2016-2017.

’s Middags was de kerk goed gevuld tijdens de 13 e aflevering van Nieuwland Zingt. Organist Tim Bouwsma wist de zanglustigen met zijn enthousiasmerende spel letterlijk tot grote hoogten te brengen, namelijk tot de hoge f! De samenzang werd afgewisseld met bijdragen van Gemengd koor De Levensbron uit Goes onder leiding van Rembrandt Minderhoud en verbindende teksten.

De eerste bezoekers van de samenzang zitten aan de koffie, terwijl boven Tim Bouwsma overlegt met de pianiste van het koor. Rechts de boekenmarkt

Het programma was gekoppeld aan het thema Soli Deo Gloria (Alleen God de eer). Dat had dan weer alles te maken met het Lutherjaar, oftewel de herdenking van 500 jaar Reformatie. De liederen hadden dan ook betrekking op de vijf Sola’s. Behalve Soli Deo Gloria zijn dat: Sola Fide (alleen door geloof), Sola Scriptura (alleen door de Schrift), Sola Gratia (alleen door genade) en Solus Christus (alleen door Christus).

Uit welke hoeken komen nou mensen af op zo’n thematisch zanguur? Dat is heel verrassend. Ze komen uit de volle breedte van de kerken. Vertegenwoordigd waren Baptistengemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk, PKN Gereformeerd, PKN Hervormd, PKN zonder toevoegsel en Rooms Katholieke Kerk. Je kunt met recht zeggen: een oecumenisch gekleurd gezelschap. Anders gezegd: zij waren allen eendrachtig bijeen om God de lof te zingen. Dat is iets om heel blij van de worden.

En passant nog even vermelden dat de collecte 211,40 euro opbracht voor de kerk en dat daar nog 50 euro aan giften bij kwam.

WS

Klik hier voor meer informatie over boekenmarkt