Dienst 11 oktober

Dominee Rein Brand uit Goes hoopt voor te gaan tijdens de dienst van zondag 11 oktober in de kerk van  Nieuwland, waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.

De orde van dienst is als volgt:
Voorbereiden
Orgelspel .Welkom / mededelingen / aansteken paaskaar. Stil gebed.
Aanvangslied   Psalm 130: 3 en 4      Ik heb mijn hoop gevestigdVotum en Groet. Kyriëgebed.
Glorialied  303                        Zonne en maan                                             

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing OT          Jesaja 25: 6-9 
Lied 762: 1, 2 en 4      De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan             Schriftlezing NT           Matteüs 22: 1-14                              
Lied  333  (allen spreken de tekst)     Kom Geest van God
Verkondiging
Lied  975         Jezus roept hier mensen samen

Dienst van het antwoord
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Gebeden

Viering van het Heilig Avondmaal
Toelichting door de predikant
Nodiging door de ouderling
TAFELGEBED
Voorganger:    De HEER zal bij u zijn.
Allen:               De HEER zal u bewaren.
Voorganger:    Verheft uw harten!
Allen:               Wij hebben ons hart bij de HEER!
Voorganger:   Laten wij danken de HEER onze God!
Allen:               Het past ons de HEER te danken.
Vervolg Tafelgebed ……..

zo zingen wij U toe:    [melodie Psalm 118]
Heilig zijt Gij, o Here HERE, ja, drie maal heilig is uw Naam!
Alles wat ademt moet U eren, hemel en aarde al tezaam.
Gezegend zij de grote Koning, die tot ons komt in ‘s HEREN Naam!
Hosanna in de hoge hemel! Gij richt een nieuwe wereld aan.

Vervolg Tafelgebed……..
Na de inzettingswoorden:
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha

Vervolg Tafelgebed ….. [met daarin de epiclese]
besloten met: Onze Vader….

Vredegroet Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe

Zingen: Gezang 37 (NH bundel)         (tekst gesproken)
1.         Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
2.         Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
3.         Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, geef ons uwe vrede! Amen.

Gemeenschap van brood en wijn   Intussen orgelspel
Dankgebed
Lied 425          Vervuld van uw zegen
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.