Dienst 27 september 2020

Hieronder de liturgie voor de dienst van  27 september 2020 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland, waarin voorging onze oud-predikant dominee Elly Bouman uit Roeselare. De muzikale begeleiding berustte bij organist Tim Bouwsma. Dit was de eerste dienst die rechtstreeks was te volgen via Kerkdienst Gemist. Klik hier om dienst achteraf te bekijken

Orgelspel.
Welkom / mededeling / aansteken paaskaars
Stil gebed
Zingen: Lied 705 : 1 Ere zij aan God de Vader
Votum en Groet
Verootmoediging en de tien woorden als smeking (dienstboek p. 838)
Zingen (Gloria): Lied 705:2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing OT: Leviticus 23: 26-32

Orgel: Aus tiefer Not schrei Ich zu dir (psalm 130)
         Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
         O Heer, wil naar mij horen!
         Wanneer Gij op ons falen let,
         zijn wij, o God verloren.
         Maar in uw eindeloos geduld
         delgt Gij de menselijke schuld
         en zegent die U vrezen.

Schriftlezing NT: Hebreeën 9:11-15
Zingen: Lied 333 kom Geest van God

Verkondiging: Jom Kippur
Orgelspel
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Psalm 68:7
Mannen:
God zij geprezen met ontzag.
Vrouwen:
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Mannen:
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Vrouwen:
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Allen:
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Zegen         – Amen, amen, amen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.