Gemeenteavond Nieuwland 8 mei 2018

1)Opening Jan Zwemer leest enkele Bijbelgedeelten die betrekking hebben op roeping en vrijheid. Die thema’s zijn actueel vanwege het beroepingswerk en de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Na de schriftlezingen gaat Jan voor in gebed.

2)College van kerkrentmeesters

Patrick Willeboer geeft een toelichting op de begroting voor 2018 en de jaarrekening over 2017 van het College van Kerkrentmeesters.  Hij vertelt dat voorbereidingen worden getroffen voor het verkopen van de pastorie. Deze zal immers niet worden bewoond door de predikant. Bovendien stijgen de onderhoudskosten. De vergadering gaat akkoord met de cijfers en het gevoerde beleid.

3)College van diakenen

Adrie Janse licht begroting en jaarrekening toe van het College van Diakenen. Hij vertelt over de Kerstmisgift aan kansarme gezinnen binnen de burgerlijke gemeente Middelburg en over het project Sta op Zorg dat samen met de diakenen van Ritthem wordt gesteund als jaarproject. De leden gaan akkoord met de cijfers en het gevoerde beleid.

4)Beroepingswerk

Christiaan van Mourik legt als voorzitter van de commissie verantwoording af over het beroepingswerk. Na een boeiende zoektocht vol mogelijkheden en onmogelijkheden kwam de commissie tot het unanieme advies om een beroep uit te brengen op Pascal Handschin.  Alle aanwezige 27 stemgerechtigde leden scharen zich na de uitleg van Christiaan achter het voorstel om hem te beroepen.

5)Rondvraag
Op de suggestie van Annie Rentmeester of het mogelijk is om ook in Nieuwland kinderen de Paaskaars aan te laten steken antwoordt Wim Staat dat de kerkenraad daar niet voor voelt. Dat komt omdat eventuele voordelen niet opwegen tegen praktische bezwaren.Toos Jeras vraagt om erop toe te zien dat voorgangers hun preek houden vanaf de kansel. Daarop wordt geantwoord dat dit inderdaad de algemene regel is. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoogtevrees. Om die reden is het mogelijk dat een voorganger liever beneden blijft staan.

6)Taakverdeling kerkenraad
Wim Staat licht de nieuwe taakverdeling  toe.

7)Ontmoeting met beoogde predikant
Nadat Pascal Handschin is gearriveerd is er een korte gedachtewisseling tussen hem en de aanwezige gemeenteleden.

8)Sluiting Wim Staat sluit de vergadering 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.