Kerkenraadsleden gezocht

In februari 2018 is Patrick Willeboer aftredend als kerkrentmeester, Patrick heeft naar grote tevredenheid van de kerkenraden aangegeven zich nog voor 4 jaar herkiesbaar te willen stellen. Ook Jan Osté, ouderling-kerkrentmeester, is aftredend. Hij is niet herkiesbaar

Bovenstaande betekent dat er per februari volgend jaar in beide gemeenten twee vacatures zijn. Zowel in Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem gaat het dan om één ouderling-kerkrentmeester en één diaken.

De kerkenraad vraagt u, namen in te dienen van personen die u geschikt acht om het ambt van diaken, en voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester Bij dit kerkblad vindt u een briefje waarop u namen door kunt geven.

Dat briefje kunt u tot en met 13 november bij de scriba’s bezorgen:

Jannie Janse Dorpsstraat 9 Ritthem, Wim Staat Molendijk 66 Nieuwland

 Wat doen de kerkenraadsleden?

Diakenen helpen mensen binnen en buiten de gemeente bij hun noden, tot in verre werelddelen. Ook de zending en missionair werk liggen in hun vizier.

Ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de zielzorg (pastoraat), daarnaast zijn ze onder meer medeverantwoordelijk voor het werk onder de jeugd, de catechese en het groepswerk.

Ouderlingen-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de “stoffelijke zaken”. Dus de gebouwen en alle kosten die gemaakt moeten worden, waaronder de predikantsplaats. Minstens 2/3 van de kerkrentmeesters moet als ouderling deel uitmaken van de kerkenraad. In ons geval 2 van de 3 of alle 3.

Voor alle kerkenraadsleden geldt dat zij elkaar aanvullen, ze hoeven geen duizendpoot te zijn. Kerkenraadsleden doen hun werk in vertrouwen op de leiding van de Here God en naar de hun geschonken gaven en mogelijkheden. Cursussen en boekjes kunnen helpen om nieuwe ambtsdragers wegwijs te maken.

Namens de kerkenraden, Jannie Janse en Wim Staat

Reacties plaatsen is niet mogelijk.