Kerstdienst 2020

De dienst op kerstmorgen is voorbereid door de belijdeniscatechisanten in samenwerking met dominee Pascal Handschin. De liturgie is als volgt:

Zingen:
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Welkom
Aansteken Paaskaars:
Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren ‘God zal ons redden” is Zijn naam

Een ander kerstverhaal…
In deze viering vertellen we een bijzonder kerstverhaal, vooral voor alle kinderen die meekijken.


Kerstlied voor kinderen
De herdertjes lagen bij nachte Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d’engelen zingen Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen ‘t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jesus neer

Lezing Jesaja 52 : 7 t/m 10

Preek

Lied (Sela)
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Collecte

Dankgebed en voorbeden

Slotlied
1       Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.

2       Hij daalt uit ‘s Vaders schoot terneer op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

3       Verzakende zijn macht en recht, verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaant’ aan van een knecht, de Schepper van het Al,
de Schepper van het Al.

5       Hij wordt een knecht en ik een heer: wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.

6       En nu ontsluit Hij weer de poort van ‘t schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs!
God zij lof, eer en prijs!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.