Diensten hervat in Ritthem

RITTHEM – Voor het eertst sinds een halfjaar is er weer een kerkdienst in Ritthem. Daarin hooopt voor te gaan dominee Vroukje Dees-Hinten uit Westdorpe. Hieronder de liturgie.

Inleidend spel organist
Mededelingen

Aanvangslied 137b By the waters of Babylon|
By the waters, the waters of Babylon
We lay down and wept, and wept, for thee Zion
We remember thee, remember thee, remember thee Zion
(Aan de rivieren van Babel zaten wij, en weenden, we weenden om jou, Sion.
Wij denken aan je Sion)

Bemoediging Orgelspel
Gebed om ontferming

Glorialied 654:1,2,3 en 5 zing nu de Heer stem allen in
1       Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ‘t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2       Maar wij verkozen ‘t duister meer
dan ‘t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

3       Voor ‘t leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze, steen voor brood,
voor ‘t eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtocht tot ademtocht
aan die genadeloze.

5       Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die ‘t verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van de Schrift
1e lezing: Psa 137:1-6
1 Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer, daar weenden wij tranen, denkend aan Sion; 2 onze citers hingen al aan de wilgen. 3 En daar eisten juist die rovers gezang. Vrolijkheid wilden die beulen: `Zing voor ons eens een lied op Sion.’ 4 Hoe zouden wij het lied van de HEER kunnen zingen, zingen hier op vreemd grondgebied? 5 Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren; 6 mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven als ik niet meer aan u zou denken, als Jeruzalem niet meer mijn alles is.

Orgelspel           

2e lezing: Mat 18:12-14
12 Wat denken jullie hiervan: als iemand honderd schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de negenennegentig andere in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken? 13 Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker Ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. 14     Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleinen verloren gaat.

Variatie op lied 898: 1,2 en 4 Een vaste burcht
1       Een vaste burcht is onze God,
een wal die ‘t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ‘t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

2       Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij ‘t nog niet wist:
Jezus Christus is ‘t,
de Heer van ‘t heelal,
die overwinnen zal, –
God zelf staat ons terzijde.

4       Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Verkondiging      Deeltje 1orgelspel

Deeltje 2
Orgelspel (variatie op ‘de grote stille heide’)

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dankgebed – voorbede
Stil gebed
Onze Vader

Variatie op lied 38:1,2 en 4 O grote God die liefde zijt
1       O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2       Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4       Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen

Gemeente: Amen (zachtjes uitgesproken)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.