Luister hier naar samenzang dorpsfeest

Diaken Adrie Janse heeft een opname gemaakt van de samenzang op het dorpsfeest.

Hieronder staat het programma met de teksten.

Klik hier voor beluisteren

Nieuwland Zingt Dorpsfeest 2 september 2017 Aanvang 15.00 uur

 Medewerkenden:

  • Gemengd koor ‘De Levensbron’ uit Goes o.l.v. Rembrandt Minderhoud
  • Tim Bouwsma (orgel, samenzang)
  • Wim Staat (verbindende teksten)

 

Thema: Soli Deo Gloria

 

 Samenzang JdH 98

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

-Refrein-
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

 

Koorzang

The New 23rd (De Heer is mijn Herder) Tekst & Muziek: R. Carmichael/Ned. Tekst: S.P. Zwaan

 

Samenzang Johannes de Heer lied 108:

Leid mij Heer, o machtig Heiland,

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in ’t barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.

vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.

 

Laat mij zijn een Godsgetuige,

sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,

groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des Levens, brood des hemels,

voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

 

Laat door mij uw levend water

vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom’.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,

kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

 

ELB 203

Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ’k zien.

 Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

 Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

 Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

 

Koorzang

In His Love  – Tekst & Muziek: Mark Patterson

Samenzang

Bundel Weerklank lied 233 vers 1 en 4

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

 Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

 Koorzang

Vleugels – Tekst: Margreeth Ras – van Slooten / Muziek: Henk Brouwer

Samenzang

LvK 440

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aarde en hemel ondergaan.

 

Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.

 

Daarop wil ik gelovig bouwen,

getroost, wat mij ook wedervaart;

mij aan Gods vaderhart vertrouwen,

wanneer mijn zonde mij bezwaart.

Steeds vind ik daar opnieuw bereid

oneindige barmhartigheid

 

JdH 543

’’k Heb geloofd, en daarom hoger

hoger dan Kalvarie’s top,

zie ik boven lucht en wolken,

Hogepriester, tot U op;

die in ’s hemels tabernakel

voor Gods aanschijn t’allen tijd

als het Hoofd van zijn gemeente

strijdend bidt en bidden strijdt.

 

Ja ’k geloof en daarom zing ik,

daarom zing ik, U ter eer,

’s werelds Heiland, Hogepriester,

aller heren Opperheer.

Zoon van God en Zoon des mensen,

o, kom spoedig in uw kracht

op des hemels wolken weder!

Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Koorzang

You Alone Can Rescue – Tekst & Muziek: Matt Redman / Arr.: Gary Rhodes

Samenzang

Ned. Herv. 244

Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

‘t Heelal staat onder zijn gebied!

Wat zijne liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.

 

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!

Voor hen, die ‘t heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd’lingschap vergeten,

en wij, wij zijn in ‘t Vaderland!

ELB 413

Lichtstad met uw paarlen poorten,

Wond’re stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez’ aarde,

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

 

Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten

In het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

 Finale

Woord van dank en aankondigen van de uitgangscollecte

Zeeuws volkslied

Geen dierber’ plek voor ons op aard,

Geen oord ter wereld meer ons waard,

Dan, waar beschermd door dijk en duin,

Ons toelacht veld en bosch en tuin;

Waar steeds d’aloude Eendracht woont,

En welvaart ‘s landsmans werk bekroont,

waar klinkt des Leeuwen forsche stem;

‘Ik worstel moedig en ontzwem!’

 

Het land, dat fier zijn zonen prijst,

En ons met trots de namen wijst,

Van Bestevaer en Joost de Moor,

Die blinken zullen d’eeuwen door;

Waarvan in de historieblaên,

De Evertsen en Bankert staan,

Dat immerhoog in eere houdt,

den onverschrokken Naerebout.

 

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,

Wij dulden hier geen vreemde hand,

Die over ons regeeren zou,

Aan onze vrijheid zijn wij trouw.

Wij hebben slechts één enk’le keus:

‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus!

Zoo blijven wij met hart en mond,

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

 

NLB 416 – Ga met God (vers 1, 2 en 3 Koorzang; vers 4 Samenzang)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

Tot wij weer elkaar ontmoeten,

In zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.