Orde van dienst 27 mei 201

Hieronder de liturgie van de dienst waarin voorging dominee Jacolien de Lange  Kamperland
Klik hier om de dienst te beluisteren

Welkom

Aanvangslied: Lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

2Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

 

Stil gebed  Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 68: 7 en 9
God zij geprezen met ontzag.  Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen,

de Heere Heere doet alleen ons aan de dood ontkomen.

 

God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël,

uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein,

zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege.

God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot;

Gij zult uw stad gedenken. Vorsten van verre bieden Hem

terwille van Jeruzalem hun eerbied, hun geschenken.

Gebed

Lied van genade: ELB 147: 1, 2 en 3 – Heer, ik hoor van rijke zegen…

1)Heer , ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij.

2 Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart.

Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefd’ ook in mijn hart.

Ook in mij, ook in mij, stort w liefde ook in mij.

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden d’ ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!

Leefregel: Exodus 20: 1-17

Gebed om de HG bij opening van het Woord beginnen én afsluiten met ELB 148 Opwekking 343

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart….

(…….gebed gesproken)

Heilige Geest van God, vul opnieuw uw Kerk

Heilige Geest van God, vul opnieuw uw Kerk

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest, vul opnieuw uw Kerk!

 

Kinderen naar de nevendienst

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 + 36

14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang». 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen» mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

22Israëlieten», luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret» is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen» laten kruisigen» en doden. 24God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood» van hem afgenomen, want de dood» kon zijn macht over hem niet behouden. 36Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’

 

Zingen: Lied 672: 1 en 3 – Komt laat ons deze dag…

1Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.

Eens gaf de Heil’ge Geest aan velen heldenmoed.

Bidt dat Hij ons vandaag

verlicht met Pinkstergloed.

 

3       In ‘t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren.

Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij.

Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

 

Schriftlezing: Galaten 5: 13-26

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij​ en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het ​koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is ​liefde, vreugde en ​vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

 

Zingen: Lied 841: 1 en 2 – Wat zijn de goede vruchten

1       Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,

geduld om te verdragen en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

 

2       geloof om veel te geven, te geven honderd in,

wij zullen leren leven van de verwondering:

dit leven, deze aarde,  de adem in en uit,

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

Preek   “leven door de Geest – vandaag!”

 

Zingen: ELB 150 – ruis, o Godsstroom der genade

Ruis, o Godsstroom der genade, in gemeent’ en huis en hart!

Laat in U gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart!

Stroom, o Heil’ge Geest, terneder, op het uitgedroogde land;

en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand.

 

Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal!

Van Uw nederdaling dromen moede harten zonder tal.

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht, die zielen opwaarts tilt,

brengt Uw ruisen, die ’t verlangen als een heilig lied doortilt.

 

Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die milde heilfontein!

Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken,  maar in haar gereinigd zijn.

Laat u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt,

waar de kust der aardse dagen, door Gods vreugde wordt omspoeld.

 

Pastorale mededelingen: Dankgebed en voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: ELB 382 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

 

2       Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.       Refrein

 

3       Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.       Refrein

 

Heenzending en zegen

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.