Uitleg bij de diensten

Bij de diensten maart 2018

Palmpasen in Trujillo, Spanje. ©

De hele maand staat in het teken van de 40-dagen-tijd tot Pasen. De zondagen tellen daarin niet mee! Die verwijzen ook nu naar de Opstanding van onze Heer. Op zondag geen boete maar gewoon iets lekkers bij de koffie, als je dat verschil wenst te maken. Maar in de diensten klinken de 40 dagen wel door b.v. doordat er geen gloria-lied wordt gezongen na het gebed om ontferming (Kyrië) en geen halleluja’s. Vreugde-uitingen worden gedempt en ook de lezingen bereiden ons voor op de Stille Week en Pasen.

4 maart, 3e zondag van de 40 dagen heet Oculi (Mijn ogen bestendig op de Here, Ps. 25). Dan hoopt Ds. Rob van Waarde uit Woerden ons voor te gaan. Hij groeide op in Nieuwland! Het is de 3e zondag in de 40-dagentijd. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Johannes 2: 13-22. Jezus die de tempel schoonveegt en daarna zegt: Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen…

Op 11 maart zondag Laetare (Verheugt u, Jes. 66:10) is Kees Simons. Op het oecumenisch rooster staat Joh. 6: 1-15: Jezus voedt de menigte met 5 broden en 2 vissen: zo iemand wil men wel als koning.

Palmpasen in Trujillo, Spanje. ©

18 maart 5e zondag in de 40-dagen met de naam Judica = recht. Naar psalm 43: Doe mij recht, o God. Nieuwlands gemeentelid ds. Bouke de Haan  leidt de dienst. Op het rooster staat Johannes 12: 20-33 Jezus wordt angstig en er klinkt een stem uit de hemel.

25 maart is het Palmpasen, de 6e zondag van de 40-dagen. De naam Palmarum verwijst uiteraard naar Jezus’ intocht in Jeruzalem waarbij enthousiast met palmtakken gezwaaid werd (Marcus 11). Ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk zal voorgaan. Deze zondag (vroeger: ‘s middags) kan ook het lijdensverhaal uit Marcus 14-15 centraal staan.

29-31 maart  De Drie dagen van Pasen,

of Triduüm Sacrum. Heilige Drie dagen. Vanouds worden ook de dagen voorafgaand aan de Opstandingsdag betrokken op het paasfeest. Drie dagen van donderdagavond tot zondagavond. Want een nieuwe dag begon vroeger om 6 uur ‘s avonds. De opstanding op de “derde dag” na de graflegging op die eerste dag. Drie is een “heilig” getal…

Witte Donderdag 29 maart.  Jezus vierde Pasen met zijn discipelen, de laatste maaltijd voor zijn lijden. Hij verbond brood en wijn met zijn lichaam en bloed en zei: Neemt eet, dit is mijn lichaam (matt.26). We mogen in brood en wijn Hem zelf te ontvangen. Hij geeft (offert) zichzelf aan ons. Door herhaling mogen we deze intieme verbondenheid met Hem steeds weer te voeden.

Goede vrijdag in Salamanca ©

Goede Vrijdag 30 maart. Lijden… sterven… van iemand als Jezus. Nooit werkelijk te begrijpen ondanks alle onderricht. Er was alleen maar goeds over Hem bekend en dan dit… Het lijdensevangelie volgens Johannes wordt voorgelezen afgewisseld met liederen en muziek. Geen preek, wel de gebeden van de Goede Vrijdag voor de wereld, de Kerk, onszelf. En ook “de Klacht van God”, een oud-kerkelijke tekst met aanhalingen uit de Bijbel, waarin God ons vraagt:  Wat heb ik aan jullie, mensen, misdaan dat Ik gestraft moest worden? Wij antwoorden met schaamte: Heilige God, ontferm U over ons. Zo vangt  Stille Zaterdag aan.

Paasnacht 31 maart. Na een stille zaterdag  -een dag van (be)rouw- gaan we in het donker van de nacht naar de kerk. Ook binnen: donker en stil, samenzijn in een bijzondere rust. Na lezingen uit het Oude Testament volgt de omslag: het Licht van Christus, de nieuwe Paaskaars komt binnen en kaarslicht verspreid zich door de kerk als een zon die opgaat. Vreugde breekt door. In de Paasnacht vernieuwen we onze doopgeloften, indachtig dat we bij de Opgestane zijn ingelijfd en in zijn dood gedoopt zijn en met Hem herrezen tot nieuw leven. Dat is een feestelijk en aansprekend gebeuren, afgerond met -als je wilt- een persoonlijke zegen. Het Paasevangelie en Paasgezangen, mooie muziek. Alles spreekt, het behoeft geen uitleg. Op Paasmorgen wordt het feest voortgezet…

Allen een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pasen gewenst!

Heilig Avondmaal op de middag van Witte Donderdag

Als gebruikelijk zal er op de middag van Witte Donderdag (30 maart) een Avondmaalsviering zijn voor ouderen, zieken en anderen voor wie bijwonen van de avonddienst niet geschikt is. De Viering zal vrij kort zijn en plaats vinden in de kerk van Nieuwland. Ds. de Haan zal voorgaan. We weten graag op hoeveel personen we mogen rekenen, dus graag even bellen naar 603344 (familie de Haan) of naar een ouderling of diaken. Geef ook even door als u opgehaald wilt worden.

Witte Donderdag om 15 uur in de kerk van Nieuwland.

Kunt u niet naar de kerk door ziekte, maar wilt u toch graag het Heilig Avondmaal vieren, dan kan dat ook bij u thuis. Bel dan ook naar het genoemde telefoonnummer dan kan een afspraak gemaakt worden.

BIJ DE DIENSTEN VAN APRIL

De hele maand april en een stuk van mei: de 50-dagen-tijd noemen we ook de Paas-tijd. Vijftig dagen is de kleur in kerk wit. Langer dan na Kerst… Het Paasfeest zelf viert de Kerk 8 dagen lang:  van de eerste Paasdag tot en met de zondag erna. Net als met Kerst en Pinksteren. Van deze hoogfeesten is Pasen het belangrijkste: de Opstanding is het hart van ons geloof.

De steen is afgewenteld want Hij is opgestaan

Pasen valt op zondag 1 april en begint de avond ervoor al met de Paaswake (22:30) als de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Op zondag vieren we een gezamenlijke feestelijke dienst in Nieuwland met jong en oud. Pascal Handschin, die over enige tijd onze predikant hoopt te worden, zal voorgaan. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 20: 1-18 als mogelijke lezing.

Zondag 8 april is het Beloken Pasen. Ouderwetse term voor het afsluiten van het Paasfeest. Het woord luik klinkt erin door: de luiken gaan weer toe. Onze voorganger zal ds. Rein Brand zijn, emeritus predikant uit Goes. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 20: 24-31 als mogelijke lezing.

De derde zondag van Pasen valt op 15 april. De naam van deze zondag: Misericordia Domini : Goedertierenheid van de Heer (naar psalm 33). Ds. Woltering uit Vlissingen gaat voor en er zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Het oecumenisch rooster geeft21: 15-24 als mogelijke lezing.

Op 22 april, 4e zondag van Pasen, wordt er een bijzondere dienst gevierd. Een commissie bereidt met elkaar de dienst voor. De zondag draagt de mooie naam Jubilate:  jubelt, juicht voor God, gij ganse aarde! Het oecumenisch rooster geeft Johannes 10: 11-16 als mogelijke lezing.

Zondag Cantate – zingt( een nieuw lied) – valt op 29 april, de vijfde zondag van Pasen. Onze voorganger zal ds. Toon den Hollander zijn uit Oostkapelle. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 15: 1-8 als mogelijke lezing.

Ik wens u zegenrijke vieringen toe!

Elizabeth de Haan-Roelse